Rules

Magna Carta ry:n säännöt

SISÄLTÖ

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Magna Carta ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on edistää englannin oppiaineen opiskelijoiden opiskeluun liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja ja toimia opiskelijoiden keskustelufoorumina sekä linkkinä englannin oppiaineen henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Yhdistys on perustettu edistämään Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen englannin kielen opiskelijoiden hyvinvointia sekä koulutuksellista asemaa ja etuja. Yhdistys pyrkii vaalimaan myönteistä ja avointa ilmapiiriä Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yllä suhteita Jyväskylän yliopiston ylioppilaskuntaan ja muihin yhdistyksiin, toteuttaa tiedotus-, kulttuuri-, keskustelu- ja seminaaritoimintaa sekä järjestää retkiä ja juhlia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä myyjäisiä ja ottaa vastaan lahjoituksia.

3§ Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Jyväskylän yliopistossa Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella englantia opiskelevat opiskelijat. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua hallituksen hyväksymiä kannatusjäseniä, jotka ovat suorittaneet opintonsa päätökseen Jyväskylän yliopistossa, mutta haluavat tukea ja edistää yhdistyksen alumnitoimintaa.

4§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus käsittelee asian kokouksessaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14§:ssä mainituilla perusteilla.

5§ Jäsenmaksu

Jäseniltä sekä kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä 4-11 muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen ja hänellä tulee olla englannin kielen opinto-oikeus.

Hallituksen jäsenellä on oikeus erota tehtävästään kesken toimikauden ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sen jäsenille on ilmoitettu kokouksesta ja paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenille. Yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Tarvittaessa hallitus valitsee edustajan, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen, ylioppilaskunnan tai ainejärjestöjen kokouksiin.

Hallitus voi valita toimihenkilöitä tai toimikuntia tarpeen vaatiessa.
7§ Nimenkirjoitus

Nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä sekä rahastonhoitajalla. Nimen kirjoittaa kaksi yllä mainituista toimijoista yhdessä.

8§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viikko ennen kokousta.

9§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa yhdistyksen hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, jos 1/10 äänioikeutetusta jäsenistöstä tai vähintään 20 jäsentä niin vaatii. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kannatusjäsenellä on äänestystilanteessa yksi ääni.

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen välineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen hallitus päättää kokouksissa käytössä olevan etäosallistumisjärjestelyn yksityiskohdista.

Yhdistyksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka on oltava yleisesti jäsenistön nähtävillä 14 vuorokauden kuluttua kokouksesta.

10§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsu

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viikkoa (7 vrk) ennen kokousta. Kokouskutsut lähetetään jäsenistön sähköpostilistalle sekä mahdollisesti muihin tiedotusvälineisiin.

11§ Yhdistyksen syys- ja kevätkokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen esityslista
 • Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kaudelle
 • Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle
 • Käsitellään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle kaudelle
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut jäsenet
 • Valitaan seuraavalle kaudelle toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Kokouksen päättäminen

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutokset yhdistyksen sääntöihin hyväksytään syyskokouksessa, kevätkokouksessa tai tätä tarkoitusta varten koolle kutsutussa ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, jäljelle jääneet varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.